جستار: واجب الوجود
نمايش پست تنها
کهن 09-02-19, 15:47   #633
مزدك بامداد
جهان افروز
 
آواتار مزدك بامداد
 
گاه ِ نام نویسی: Dec 2006
محل زندگی: غرب
شمارگان پیک ها: 5,630
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 6 Posts
نیروی تلاش و پیشینه: 98
مزدك بامداد will become famous soon enough
ساماندهی نخستین

بیجاست.
تعریف " ادعا" را بیاورید.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
خیر ، در حکم عدم منطقی نیست ،
گویا چم حكم عدم را نمیدانید. یعنی چیزی كه اثر وجودی ندارد، نبود فرض میشود،
چون بود و نبودش یكسان است. پس نمیتوانید مثلا ً برای دراكولا كه اثر وجودی
ندارد، حكم وجود بدهید و در عمل، بودن او را فرض كنید، وگرنه هر ادعای اثبات
ناپذیر را باید در عمل مثبت فرض كنیم كه شدنی نیست. پس سخن شما بیجا بود.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
خیر ، سخن منطق نیست ، این باور بنیانی روانشناختی دارد ،
ویتگنشتاین بیان میدارد :
« اینکه خورشید فردا برخواهد آمد یک فرضیه است و این بدان معناست که : ما نمیدانیم که آیا فردا خورشید برخواهد آمد یا نه . اجباری در کار نیست که بر طبق آن یک چیز می بایستی رخ دهد چون چیزی دیگر رخ داده است . فقط یک ضرورت منطقی (logische Notwendigkeit) وجود دارد . روشن نیست که هیچ دلیلی در دست نیست تا باور کنیم که اکنون واقعا ساده ترین وضع واقع نیز هستی خواهد پذیرفت
١- روانشناختی با منطق متناقض نیست، بلكه بی منطقی با منطق متناقض است.
پس چیزی میتواند منطقی و در عین هال روانشناختی باشد و اصولا ً خود منتق
هم فراورده آروین و روانشناختی است و از آسمان نیفتاده است.

٢- سخن ویتگنشتیان برای ما آیه نیست و سخن ایشان اصولا ً در باره ی آنچه
كه گفتیم هم نیست، ایشان كل استقرا را بررسی كرده اند ولی ما از حكم استقرا
در گاه جهل، برای تصمیم و عمل سخن میگوییم.
بزبان دیگر، شما اباید امروز یك عمل و تصمیمی انجام دهید در باره ی چیزی
كه آگاهی مشخص در آن ندارید. مثلا ً در دادگاه، قاضی هستید و باید حكم
دهید كه فلان متهم گناهكار و یا بیگناه است و گناه و بیگناهی او هم دانسته
نیست و اثبات و ابطال هم نمیشود. آنگاه باید به خرد و حكم منطق رجوع كنید
و تصمیم بگیرید و در این جاست كه حكم آروینی استقرایی رواست و نه
در همه جا و بصورت عام.
پس اینجا هم سخنی بیجا آوردید


[quote=Bozorgmehr;1737680]
این صرفا سخن شماست ، حتا در مورد مسائلی که قابلیت مشاهده و آروین دارند هم در طول تاریخ مثالهای نقض بسیاری برای این گفته ی شما وجود دارد ، خدا که یک موجود آروین ناپذیر است که جای خود دارد .
بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
مثال های نقض را بیاورید تا به موردیت آنها نگاه كنیم.
اینكه خدا آروین ناپذیر است، مشكل ما نیست، مشكل مدعیان
آن است، منهم ادعا میكنم كه دراكولا هست و آروین ناپذیر
است و من هم پیغمبر او هستم و باید به من زكات بدهید.

از سوی دیگر، زمانی كه توفان نوح و فرستادن پیامبر و
برآوردن ینایش ها ( جواب به دعا) غیره را به خدا نسبت
میدهید، یعنی اینكه اثر وجودی دارد و این یعنی كه آروین پذیر
است، اینجا كه میرسید، آروین ناپذیر؟
پس اینجا هم سخن بیجا آوردید.
بوته ی سیر پیوندی با تبیین منطقی مسئله ندارد و شما هم نمیتوانید از بار روانی بهره بجویید ، این گزاره که " دراکولا وجود ندارد " یک داو است و باید اثبات شود .
گفتیم كه بار روانی و منطق، متناقض نیستند و متنافرند.
در گاه عمل هم جاره ای جز فرض عدم یا وجود چیزی ادعایی
نیست. اگر چیزی نه وجود و نه عدمش ثابت شود، در عمل چه باید كرد؟
اكنون خود شما در عمل ، آیا بوته ی سیر بخود میآویزید یا خیر
و به دلیل منطقی ؟
پاسخ به این پرسش ، به شما نشان میدهد كه این سخن شما هم بیجاست.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
خیر زمانی که بیان میشود چیزی وجود ندارد یک داو است
خیر، همچنان كه گفتیم، چم و تعریف داو را نمیدانید.
بر این پایه هر گزاره ای كه از عدم چیزی میگوید، یك ادعا نیست.
برای یادگیری بهتر شما:
١- خورشید وجود ندارد -> یك داو است چون نورم آروینی میگوید كه وجود دارد
٢- هری پاتر وجود ندارد، یك داو نیست و نیاز به اثبات هم ندارد،
چون وجود هری پاتراثبات نشده و هیچ اثر وجودی از او آروین نگردیده است.
پس اینجا هم سخنی بیجا گفتید.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
در اینجا به خطا رفته اید ، سخنی از منفی کردن در میان نبود ، بیان کرده اید :
"" در گاه جهل (به عدم و وجود )، فرض عدم مقدم است" بسنده است این گزاره را جایگزین کنیم در "چیز یا x" تا خودش را نقض کند و خودمتناقض و خودشکن باشد .
اكنون همین كار را میكنیم:
گزاره چنین است:
در گاه جهل به عدم و یا وجود x . فرض عدم x مقدم است
حال همین را بجای ایكس مینهیم:
در گاه جهل به عدم و یا وجود (در گاه جهل به عدم و یا وجود x . فرض عدم x مقدم است)، فرض عدم (در گاه جهل به عدم و یا وجود x . فرض عدم x مقدم است) مقدم است
كه بازهم درست است و خودشكن نمیباشد چون در گاه جهل، براستی چنین است!
. پس اینجا هم شتابزده و بیجا سخن گفتید.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
این گزاره باید اثبات شود و تا آن زمان مصادره ی به مطلوب است .
اثبات ان در پیام پیش آمد:
١-ادعا چیزی است كه بیرون از نورم آروینی باشد
٢- اثبات هر ادعا بردوش مدعی است
۳- تازمانی كه ادعایی اثبات نشده است، شرایط پیش از ادعا حاكم است و مورد ادعا پوچ.
پس ادعای وجود، در صورتی كه مدعی ثابتش نكند، پوچ و آن چیز ادعایی در حكم عدم است.
بر اینپایه، حتی اگر ادعای وجود چیزی رد هم نشود و اثبات هم نشده باشد ( كه بدان
مقام جهل میگوییم،) همان نورم آروینی حاكم است كه عدم آن چیز ادعایی است.
q.e.d


بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
بی نظمی گاهی در سطح خرد مشاهده شده است اما در سطح کلان بیان شده است
که از یک نظم پیچیده و تکرار یک الگو تبعیت دارد ،

پس خستو شدید كه جهان همه جا منظم نیست و تازه منظور از نظم هم تكرار الگو در نگر شماست.
بر این پایه، یمتوان گفت كه چون بر پایه تصادف هم میتوانند الگو ها پدید بیایند، پس بایسته نیست
كه خداوندی هم موجود باشد و ایجاب او به امكان او دگرگون میشود كه برهان شما را بی ارزش میكند،
چون شما باید نشان میدادید كه خدا علت انحصاری الگو هاست.
تازه، این تعریف نوین نظم از دید شماست و در دید فلسفی راستین، نظم با اماج ( هدف) آشكار و تعریف میشود
( برای نمونه به كتاب فلسفه ی مصباح یزدی نگاه كنید)
پس این سخن هم از سوی شما بیجا بود.
بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
ناظم میتواند نسبی باشد و لزومی بر وجود جهانی سراسر منظم نمیباشد .
پس همچنان كه گفتیم لزومی هم بر وجود خدا نیست و تصادف است.
الگو ها هم از قانونمندی مادی ، یا همان زاب های سرشتین ماده
پدید میایند و قانونمندی و نظم، دو چیز جدا هستند.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
خیر ، در کتب کلامی نظم به سه گونه مطرح شده است :
1-نظم استحسانی
2- نظم فاعلی
3- نظم غائی
نظم به چم تکرار یک الگو را میشود گونه ی نخست دانست که در یک تقریر از این برهان (نظم) بیان میشود
و پیوندی با نظم غائی نداشته باشد .
همچنان كه گفتیم، علت انحصاری تكرار الگو ها خدا نیست و
قانونمدی سرشتین ماده است و استحسانی هم در میان نیست،
چون خرس قطبی سفید شده است، به جهت سفیدی قطب شمال،
نه انیكه قطب شمال را سفید آفریده باشند تا خرس قطبی باشد!


بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
میتواند پای خیرخواهی خداوندگار و رسیدن به فرگشت برای مخلوقات و ... در میان باشد و پیوندی هم با نیازمندی ندارد
اینهم سفسته ی گردنده است، چون اگر آدمی و جهان نبود، نیازی
به خیرخواهی خدا هم نبوده است!
یا میتوانست از همان آغاز، موجودات را فرگشته و كامل بسازد،
چون ناقص ساخته، پس خود نیز ناقص است،، مگر انیكه بگویید
كه خدا در پی ازار مخلوقات بوده و ...
این سفسته را مولوی هم كرده:
من نكردم خلق تا سودی كنم
بلكه تا بر ببندگان جودی كنم.
در حالیكه اگر بندگانی نبودند، جود به آنها هم بایسته نبود.
پس چیزی كه در ادعای هدف آفرینش، مفعولی و مخلوق است،
نمیتواند بار دیگر در انگیزه ی آفرینش بدان رجوع گردد.
تازه بار دیگر، نیاز خداوند به غیر خود و به مخلوق خود، برای
ارضای زاب خیرخواهی كه زابی نیاز مند مفعول است، آسكار میشود.
پس سخن شما انیجا هم بیجا بود!

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
در فلسفه ی علم این چیزی که شما " مهاد " نام بردید تنها یک " نگره " است و فرنود آن
هم از زمان هیوم برپا شده است ، لذا استقرای ناقص نمیتواند پایه ای داشته باشد
برای رد یک برهان .
در زمانی كه نسبت به این یا آن جهل داریم، البته كه وزن فرض استقرایی و
آروینی میچرند و حكم منطق هم درگاه جهل همین است. یعنی اگر شما میان
دو فرض و عمل باشید كه وابسته به درآمدن خورشید در فرداست، حكم خرد
این است با فرض برآمدن افاتب عمل كنید، حتی اگر فردا بشود و خورشید
در نیاید. اینست كه گویا شما مصداق و چم این حكم را درنیافته اید!
پس اینجا هم سخن بیهود آوردید و در گاه جهل به انیكه در ان مهابنگ و یا
پیش از ان، ماده بود یا نبود، فرض وجود ماده كه نورم و آروینی است، مقدم است.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
اصولا فاز اولی وجود ندارد و اینکه داشته باشیم " بدون جهان و مکان و زمان " زمانبردار نیست
چون اصلا وجود ندارد ، از اینرو این سخن شما هم بی پایه است .

چرا ندارد، دارد، ماكه از دوزمان پیش و پس از آفرینس سخنی نگفتیم، بلكه از
دو فاز یا " حالت" state سخن گفیتم كه در یكی بگفته ی شما و یا آكینو،
خدا تنها بود و در حالتی دیگر خدا تنها نبود و آفریده های او هم بودند. حال
ما این پروانه را داریم كه بپرسیم كه چرا خدا حالت یك را رها و به حالت
دوم رفته است و در حالت یك در چه كار بوده كه نیاز به حالت دو پیدا شده.
مگر اینكه كلا ً مقطه ی عطف بنام آفیرنش را انكار كنید كه آنگاه، خدا هم رد میشود.
پس اینجا هم شوربختانه از سفسته ی تحریف سخن سود برده و پاسخ بیجا دادید.

بازنوشت :
نگارنده ی نخستین : Bozorgmehr دیدن جستار
نه تنها منطق فازی که یک منطق بی نهایت ارزشی است بلکه هر منطقی که بر پایه ی بیش از دو ارزش بنا شده باشد مطلقیت منطق ارسطویی را نقض میکند ، بدین معنا که منطق ارسطویی برای جمیع امورات فقط دو ارزش نسبت میدهد و ارزشگذاری های ثالث و بیشتر را مردود میشمارد اما دیگر منطق هایی که بر پایه ی بیش از دوارزش بنا شده اند با این مسئله مخالف هستند ، زمانی که در منطق ارسطویی بیان میشود " هوا سرد است " برای این گزاره تعریف جامع و مانعی میدهند ازینرو در تعریف می آورند که مثلا سرمای هوا = 0 درجه ، پس میبینید که منطق ارسطویی بر پایه ی تشکیک بنا نشده است و به یک چیز وضوح کامل میبخشد لذا سخن شما در آن راهی ندارد .
در پایان انچه دیدیم سفسطه نیود بلکه ناآگاهی ودانش ناقص شما بود .
اینجا هم تنها كمبود آگاهی شما در باره ی دستگاه های منطقی روشن میشود،
چرا كه هیچگاه، منطق فازی و غیره، ادعای جایگزینی منطق كلاسیك را نكرده
بلكه میكوشد كه حوزه های را كه منطق كلاسیك نمیتوان بپوشاند ( به انگیزه
عدم دقت در گفتار بشری و غیره ) پوشش دهد و با حساب احتمالات، انرا به منطق
كلاست و مهادین نزدیك نماید. پس شما نمیتوانید با دستیازی به منطق فازی بگویید
كه فلان كس اندكی مرده و اندكی زنده است، چون این حوزه تعارف دقیق است و
فازی بر نمیدارد بلكه همچنان كه از نام فازی پیداست، این منطق تنها در حوزه تعاریف
مبهم بكار میاید و كوشش برخی از خداباوران، كه میخواهند از این راه بگویند كه
خدا حالا یك كمی یا اندكی و یا بیشتر! هست !! یك سفستهی درخور عوام ناآگاه
بیش نیست.

پس در پایان میبینیم كه شوربختانه، همه سخنان شما نه تنها سفسته بود، بلكه
گویا ناآگاهی و كاستی دانش شما هم بوده!
__________________
خـِرد، زنده ی جـاودانی شـناس * خـِرد، مـایه ی زنـدگانی شـناس
چنان دان هر آنكس كه دارد خرد * روان را به دانــش هـمی پـــرورد
مزدك بامداد برون خط است   پاسخ با نقل قول