اندیشه ها

اندیشه ها (http://www.andisheha.com/forums/index.php)
-   جوانان - دانشجویان (http://www.andisheha.com/forums/forumdisplay.php?f=20)
-   -   عشق چیست؟! (http://www.andisheha.com/forums/showthread.php?t=91)

همایون 06-12-02 22:03

عشق چیست؟!
 
عشق

از ديرباز بشر به پديده عشق علاقه مند بوده است اما تـاامـروز تعريف دقيق و فراگيري از عشق كه بتــوانـد هـمه راقانع سازد ارايه نگرديده است. برخي معـتقدنـد كـه بـطـورغريزي عشق را مي شناسند بنابراين اصلا زحمت تعريف كـردن آن را بـه خـود نـمي دهــنـد. امـا درسـالـهـاي اخـيـردانشمندان تـحـقـيـقـات گـسترده اي درباره عشق صورت داده و به يافته هاي بسيار جالبي نيز دست يافتـه انـد. ازجمله آنها مـيـتـوان به فرضيه: "مثلث عشق" اشاره كـرد.اين فرضيه عشق را به سه مولفه تقسيم بندي مـيـكنـد:

صميميت، شهوت(هوس) و تعهد

همایون 06-12-02 22:10

هـمچنـيـن بـه واسـطه آزمـايشـات گـونـاگون تـفاوتهاي ابراز عشق در دو جنس مرد و زن مشخص گرديده اند. براي مثال مشـخص شده كـه زنـان در عـشـق بـه دوسـتي و منافع مـشـتـرك بـيـشتـر بـها مي دهند و بـيـشتر از مـردها از حـسادت رنـج بـرده و وابـستگي بيشتري به فرد مقابل خود پيدا مي كنند. در زيـر به سبـك هاي مـخـتـلف عشـق اشاره گرديده است:

1- اروس(eros): عشق شهواني - عـشق بـه زيبايي - فاقد منطق - عشق فيزيكي كه بواسطه جذابيت و كشش هاي جسماني و يا ابراز آن بطور فيزيكي نمايان ميگردد -همان عشق در نگاه اول - با شدت آغاز شده و بسرعت فروكش ميكند.

2- لودوس(ludus): عـشق تـفنني - ايـن عشـق بـيـشتـر مـتعلق به دوران نوجواني ميباشد - عشق هاي رمانتيك زودگذر - لودوس ابراز ظاهري عشق ميباشد - كـثرت گرا نسبت به شريك عشقي - به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمي گرداند -رابطه دراز مدت بعيد بنظر ميرسد.

3- فيلو(philo): عشق بـرادرانـه - عـشـقـي كـه مبتني بر پيوند مشترك مي باشد -عـشقي كـه بـر پـايـه وحـدت و هـمـكاري بـوده و هـدف آن دسـتـيـابي بـه منافع مشترك ميباشد.

4- استورگ(storge): عشق دوستانه - وابسته به احترام و نگراني نسبت به منافع مـتقابل - در اين عشق همنشيني و همدمي بيشتر نمايان مي باشـد - صـمـيـمـانـه و متعهد- رابطه دراز مدت است - پايدار و بادوام - فقدان شهوت.

5- پراگما(pragma): عشق منطقي - اين مختص افرادي است كه نگران اين موضوع ميباشند كه آيا فرد مقابلشان در آينده پدر يا مادر خوبي براي فرزندانشان خواهند شد؟ عشقي كه مبتني بر منافع و دورنماي مشترك مي باشـد - پـايـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا ميباشد - همبستگي براي اهداف و منافع مشترك.

6-مانيا(mania): عشق افراطي - انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگيز - شيفتگي شديد به معشوق - اغلبا فاقد عزت نفس -عدم رضايت از رابطه - مانند وسوسه ميماند و ميتـواند بـه احساسات مبالغه آميز و افراطي منجر گردد - عشق دردسر ساز - عشق وسواس گونه.

7-اگيپ(agape): عشق الهي - عشق فداكارانه و از خودگذشته-عشق نوعدوستانه (تمايل انجام دادن كاري براي ديگران بدون چشمداشت) - عشق گرانقدر .

پژوهشها حاكي از آن ميباشد كه زنان بيشتر به عشق از نوع پراگما، استورگ و مانيا و مردان به لودوس و اروس گرايش دارند.

همایون 06-12-02 22:11

مثلث عشق

تجربه عشق شامل عملكرد اجزاء صميميت، هوس(شهوت) و تعهد ميباشد. شما براي دسـتـيـابـي بـه يك رابـطه سـالم و پـايدار مـي بــايد اعتدال را ميان اين سه عنصر برقرار سازيد. اكنون به تعريف آنها ميپردازيم:

تعهد: تا چه اندازه شما خود را وقف آن ميكنـيد كه رابطه يتان را شاداب و با طراوت نگاه داريد؟ و يا تا چه اندازه با يارتان صادق مي بـاشـيد؟ شـامل مسئوليت پذيري، وفاداري و وظيفه شناسي ميباشد. تعهد در رابطه به مفهوم آن است كه اكـثر موانع و مشكلات را مي توان با كمك يكديگر از ميان برداشت - وفادار حتي در سخت ترين شرايط.

صميميت: نزديكي در رابطه - اموري كه شما و يارتان در آن سهيم مي بـاشـيـد اما فرد ديـگري از آنـها آگـاهـي ندارد - رازها و تجربـيات فردي و مشترك - صميميت امري فراتر از نزديكي جنسي و فيزيكي مي باشد. تا چه اندازه شـما در كنـار يـارتان احـساس راحت بودن ميكنيد؟ آيا قادر به بيان عقايد و نقطه نظرهاي خود ميباشيد ؟ بـدون آنـكه از مـورد انتقاد قرار گرفتن و نكوهش شدن واهمه داشته باشيد؟ آيا هنـگامي كـه صحبت ميكنيد واقعا به حرفهاي شما گوش ميدهد؟

هوس و شهوت: انرژي بخش رابطه يتان مي بـاشد. تمايل بـه بازگشت به منزل، تـنها براي كنار يار بودن - هوس فوريت ، شهوت و تمايلات جنسي، رمانتيك بودن، اشـتـيـاق براي در كنار هم بودن و رفع سريع موانع براي وصال ميباشد - احساسات شديد -جاذبه جسماني.

همایون 06-12-02 22:20

اكـنـون به ابعاد متفاوت عشق در شرايط وجود و يا فقدان سه خصيصه فوق در يك رابطه توجه كنيد:

تعهد+صميميت و فقدان هوس: ايـن رابـطـه در خـطـر فروپاشي قرار ندارد اما نيازمند خلاقيت و انگيزه براي شعله ور ساختن مجدد عشق ميباشد.

تعهد+هوس و فقدان صميمـيت: ايـن رابـطه عذاب آور است - گـاهـي اوقـات انـگـيـزه شديدي آنها را جذب يكديگر ميكند اما سرانجام به ياس و ناكامي منجر ميگردد زيرا قادر به آن نميباشند كه رابطه يشان را عميق تر سازند. يا آنكه افكار،علايق و آرزوهاي قلبي يكديگر را بشناسند.

صميميت+هوس و فقدان تعهد: اين رابطه يك شبه است-كشش و اشتياق شديدي حكمفرماست اما عدم امنيت از آنـكه رابـطـه تـا چـه مـدت دوام خـواهـد آورد هر دو فرد را مايوس ميسازد. عشق رمانتيك.

صميميت و فقدان هوس و تعهد: علاقه.

هـوس و فـقـدان صـمـيـميـت و تعهد: عشق شيدايي.

تعهد و فقدان صميميت و هوس: عشق تو خالي و راكد.

هوس+صميميت+تعهد = عشق كامل و مطلوب

mahtaab 06-12-03 08:52

جناب
این عشق هائی که شما تعریف کردین چقدر سخت و پیچیده است؟!
فکر نمی کنم عشق و عاشقی و دوستی و محبت به این پیچیدگی ها باشه، اصلا عشق قابل تعریف کردن و طبقه بندی نیست، چونکه دست خود آدم نیست که ، خودش پیش میاد!

DIJOUD 06-12-04 20:12

بچه ها فکر کنم معنی دقیق عشق این که من میگم.
ع:علاقه
ش:شدید
ق:قلب
>>> عشق = علاقه شدید قلب

حميد 06-12-05 12:02


http://bettermusic.persiangig.com/im...hane/eshgh.jpg
اي كه مي پرسي نشان عشق چيست عشق چيزي جز ظهور مهر نيست
عشق يعني مهر بي اما و اگر عشق يعني رفتن با پاي و سر
عشق يعني عاشقي بي زحمتي عشق يعني بوسه بي شهوتي
عشق يعني دشت گلكاري شده در كويري چشمه اي جاري شده
عشق يعني لحظه هاي التهاب عشق يعني لحظه هاي ناب ناب
عشق يعني همچو من شيدا شدن عشق يعني قطره و دريا شدن
عشق يعني زشتي زيبا شده عشق يعني گنگي گويا شده
عشق آزادي ، رهايي ، ايمني عشق زيبايي زلالي روشني
عشق يعني آهويي آرام و رام عشق يعني صيادي بدون تير و دام
عشق يعني برگ روي ساقه ها عشق يعني گل بروي شاخه ها
عشق يعني از بديها اجتناب بردن پروانه ها از لاي كتاب
اي توانا ، نا توان عشق باش پهلوانا ، پهلوان عشق باش
اي دلاور دل به دست آورده باش در دل آزرده منزل كرده باش
عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر واگذاري آب را بر تشنه تر
عشق يعني ساقي كوثر شدن بي پر وبي پيكر بي شر شدن
عشق يعني خدمت بي منتي عشق يعني طاعت بي جنتي
عشق را ديدي خودت را خاك كن سينه ات رادرحضورش چاك كن
عشق يعني خويشتن را گم كني عشق يعني خويش را گندم كني
در تنور عاشقي سردي مكن در مقام عشق نامردي مكن
لاف مردي ميزني مردانه باش در مسير عاشقي افسانه باش
عشق يعني ديده بر در دوختن عشق يعني در فراقش سوختن
هر كه با عشق آشنا شد مست شد وارد يك راه بي بنبست شد
كاش در جانم شراب عشق باد خانه جانم خراب عشق باد
هر كجا عشق آيد و ساكن شود هر چه نا ممكن بود ممكن شود
در جهان هر كار خوبی ماندنيست رد پاي عشق جاويدان و ماندنيست
شعرهاي خوب ديوان جهان سر عشق است و سرود عاشقان
آري ، عشق رمزي در دل است شرح ووصف عشق كاري مشكل است

عشق يعني شور هستي در كلام عشق يعني شور ، مستي واسلام

سمندر 06-12-05 23:29

یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب!

DIJOUD 06-12-06 06:04

معنای عشق:
معنای عشق را در بخشيدن آن بياب نه در گرفتن آن از ديگران.

شبگرد 06-12-09 01:58

بازنوشت :

نگارنده ی نخستین : حميد (پست 843)

http://bettermusic.persiangig.com/im...hane/eshgh.jpg
اي كه مي پرسي نشان عشق چيست عشق چيزي جز ظهور مهر نيست
عشق يعني مهر بي اما و اگر عشق يعني رفتن با پاي و سر
عشق يعني عاشقي بي زحمتي عشق يعني بوسه بي شهوتي
عشق يعني دشت گلكاري شده در كويري چشمه اي جاري شده
عشق يعني لحظه هاي التهاب عشق يعني لحظه هاي ناب ناب
عشق يعني همچو من شيدا شدن عشق يعني قطره و دريا شدن
عشق يعني زشتي زيبا شده عشق يعني گنگي گويا شده
عشق آزادي ، رهايي ، ايمني عشق زيبايي زلالي روشني
عشق يعني آهويي آرام و رام عشق يعني صيادي بدون تير و دام
عشق يعني برگ روي ساقه ها عشق يعني گل بروي شاخه ها
عشق يعني از بديها اجتناب بردن پروانه ها از لاي كتاب
اي توانا ، نا توان عشق باش پهلوانا ، پهلوان عشق باش
اي دلاور دل به دست آورده باش در دل آزرده منزل كرده باش
عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر واگذاري آب را بر تشنه تر
عشق يعني ساقي كوثر شدن بي پر وبي پيكر بي شر شدن
عشق يعني خدمت بي منتي عشق يعني طاعت بي جنتي
عشق را ديدي خودت را خاك كن سينه ات رادرحضورش چاك كن
عشق يعني خويشتن را گم كني عشق يعني خويش را گندم كني
در تنور عاشقي سردي مكن در مقام عشق نامردي مكن
لاف مردي ميزني مردانه باش در مسير عاشقي افسانه باش
عشق يعني ديده بر در دوختن عشق يعني در فراقش سوختن
هر كه با عشق آشنا شد مست شد وارد يك راه بي بنبست شد
كاش در جانم شراب عشق باد خانه جانم خراب عشق باد
هر كجا عشق آيد و ساكن شود هر چه نا ممكن بود ممكن شود
در جهان هر كار خوبی ماندنيست رد پاي عشق جاويدان و ماندنيست
شعرهاي خوب ديوان جهان سر عشق است و سرود عاشقان
آري ، عشق رمزي در دل است شرح ووصف عشق كاري مشكل است

عشق يعني شور هستي در كلام عشق يعني شور ، مستي واسلام

بینظیر بود ولی .....
خوب اشکالی نداره

شبگرد 06-12-09 02:02

عشق یعنی :
مرد و زن جوانی سوار بر موتور در دل شب می راندند. آنها عاشقانه یکدیگر را دوست داشتند
زن جوان: یواش تر برو, من می ترسم

مرد جوان: نه, اینجوری خیلی بهتره

زن جوان: خواهش میکنم, من خیلی می ترسم

مرد جوان: خوب, اما اول باید بگی که دوستم داری

زن جوان: دوستت دارم, حالا میشه یواش تر برونی

مرد جوان: منو محکم بگیر

زن جوان: خوب حالا میشه یواش تر بری

مرد جوان: باشه به شرط اینکه کلاه کاسکت منو برداری و روی سر خودت بذاری

آخه نمیتونم راحت برونم. اذیتم میکنه

روز بعد واقعه ای در روزنامه ثبت شده بود. برخورد موتور سیکلت با ساختمان حادثه آفرید

در این سانحه که به دلیل بریدن ترمز موتورسیکلت رخ داد, یکی از دو سرنشین زنده ماند و دیگری درگذشت. مرد جوان از خالی شدن ترمز آگاهی یافته بود

پس بدون اینکه زن جوان را مطلع کند با ترفندی کلاه کاسکت را بر سر او گذاشت

و خواست تا برای آخرین بار دوستت دارم را از زبان او بشنود و خودش رفت تا او زنده بماند

دوسش داری ..باید نگی...!!!!!! میذاره میره تا
بگی...؟؟؟!!!!!؟؟؟


حميد 06-12-09 17:49

از ديرباز بشر به پديده عشق علاقه مند بوده است اما تـا امـروز تعريف دقيق و فراگيري از عشق كه بتــوانـد هـمه را قانع سازد ارايه نگرديده است. برخي معـتقدنـد كـه بـطـور غريزي عشق را مي شناسند بنابراين اصلا زحمت تعريف كـردن آن را بـه خـود نـمي دهــنـد. امـا درسـالـهـاي اخـيـر دانشمندان تـحـقـيـقـات گـسترده اي درباره عشق صورت داده و به يافته هاي بسيار جالبي نيز دست يافتـه انـد. از جمله آنها مـيـتـوان به فرضيه: "مثلث عشق" اشاره كـرد. اين فرضيه عشق را به سه مولفه تقسيم بندي مـيـكنـد: صميميت، شهوت(هوس) و تعهد.
هـمچنـيـن بـه واسـطه آزمـايشـات گـونـاگون تـفاوتهاي ابراز عشق در دو جنس مرد و زن مشخص گرديده اند. براي مثال مشـخص شده كـه زنـان در عـشـق بـه دوسـتي و منافع مـشـتـرك بـيـشتـر بـها مي دهند و بـيـشتر از مـردها از حـسادت رنـج بـرده و وابـستگي بيشتري به فرد مقابل خود پيدا مي كنند. در زيـر به سبـك هاي مـخـتـلف عشـق اشاره گرديده است:
1- اروس(eros): عشق شهواني - عـشق بـه زيبايي - فاقد منطق - عشق فيزيكي كه بواسطه جذابيت و كشش هاي جسماني و يا ابراز آن بطور فيزيكي نمايان ميگردد -همان عشق در نگاه اول - با شدت آغاز شده و بسرعت فروكش ميكند.
2- لودوس(ludus): عـشق تـفنني - ايـن عشـق بـيـشتـر مـتعلق به دوران نوجواني ميباشد - عشق هاي رمانتيك زودگذر - لودوس ابراز ظاهري عشق ميباشد - كـثرت گرا نسبت به شريك عشقي - به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمي گرداند -رابطه دراز مدت بعيد بنظر ميرسد.
3- فيلو(philo): عشق بـرادرانـه - عـشـقـي كـه مبتني بر پيوند مشترك مي باشد -عـشقي كـه بـر پـايـه وحـدت و هـمـكاري بـوده و هـدف آن دسـتـيـابي بـه منافع مشترك ميباشد.
4- استورگ(storge): عشق دوستانه - وابسته به احترام و نگراني نسبت به منافع مـتقابل - در اين عشق همنشيني و همدمي بيشتر نمايان مي باشـد - صـمـيـمـانـه و متعهد- رابطه دراز مدت است - پايدار و بادوام - فقدان شهوت.
5- پراگما(pragma): عشق منطقي - اين مختص افرادي است كه نگران اين موضوع ميباشند كه آيا فرد مقابلشان در آينده پدر يا مادر خوبي براي فرزندانشان خواهند شد؟ عشقي كه مبتني بر منافع و دورنماي مشترك مي باشـد - پـايـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا ميباشد - همبستگي براي اهداف و منافع مشترك.
6-مانيا(mania): عشق افراطي - انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگيز - شيفتگي شديد به معشوق - اغلبا فاقد عزت نفس -عدم رضايت از رابطه - مانند وسوسه ميماند و ميتـواند بـه احساسات مبالغه آميز و افراطي منجر گردد - عشق دردسر ساز - عشق وسواس گونه.
7-اگيپ(agape): عشق الهي - عشق فداكارانه و از خودگذشته-عشق نوعدوستانه (تمايل انجام دادن كاري براي ديگران بدون چشمداشت) - عشق گرانقدر .
پژوهشها حاكي از آن ميباشد كه زنان بيشتر به عشق از نوع پراگما، استورگ و مانيا و مردان به لودوس و اروس گرايش دارند.
مثلث عشق
تجربه عشق شامل عملكرد اجزاء صميميت، هوس(شهوت) و تعهد ميباشد. شما براي دسـتـيـابـي بـه يك رابـطه سـالم و پـايدار مـي بــايد اعتدال را ميان اين سه عنصر برقرار سازيد. اكنون به تعريف آنها ميپردازيم:
تعهد: تا چه اندازه شما خود را وقف آن ميكنـيد كه رابطه يتان را شاداب و با طراوت نگاه داريد؟ و يا تا چه اندازه با يارتان صادق مي بـاشـيد؟ شـامل مسئوليت پذيري، وفاداري و وظيفه شناسي ميباشد. تعهد در رابطه به مفهوم آن است كه اكـثر موانع و مشكلات را مي توان با كمك يكديگر از ميان برداشت - وفادار حتي در سخت ترين شرايط.
صميميت: نزديكي در رابطه - اموري كه شما و يارتان در آن سهيم مي بـاشـيـد اما فرد ديـگري از آنـها آگـاهـي ندارد - رازها و تجربـيات فردي و مشترك - صميميت امري فراتر از نزديكي جنسي و فيزيكي مي باشد. تا چه اندازه شـما در كنـار يـارتان احـساس راحت بودن ميكنيد؟ آيا قادر به بيان عقايد و نقطه نظرهاي خود ميباشيد ؟ بـدون آنـكه از مـورد انتقاد قرار گرفتن و نكوهش شدن واهمه داشته باشيد؟ آيا هنـگامي كـه صحبت ميكنيد واقعا به حرفهاي شما گوش ميدهد؟
هوس و شهوت: انرژي بخش رابطه يتان مي بـاشد. تمايل بـه بازگشت به منزل، تـنها براي كنار يار بودن - هوس فوريت ، شهوت و تمايلات جنسي، رمانتيك بودن، اشـتـيـاق براي در كنار هم بودن و رفع سريع موانع براي وصال ميباشد - احساسات شديد -جاذبه جسماني.
اكـنـون به ابعاد متفاوت عشق در شرايط وجود و يا فقدان سه خصيصه فوق در يك رابطه توجه كنيد:
تعهد+صميميت و فقدان هوس: ايـن رابـطـه در خـطـر فروپاشي قرار ندارد اما نيازمند خلاقيت و انگيزه براي شعله ور ساختن مجدد عشق ميباشد.
تعهد+هوس و فقدان صميمـيت: ايـن رابـطه عذاب آور است - گـاهـي اوقـات انـگـيـزه شديدي آنها را جذب يكديگر ميكند اما سرانجام به ياس و ناكامي منجر ميگردد زيرا قادر به آن نميباشند كه رابطه يشان را عميق تر سازند. يا آنكه افكار،علايق و آرزوهاي قلبي يكديگر را بشناسند.
صميميت+هوس و فقدان تعهد: اين رابطه يك شبه است-كشش و اشتياق شديدي حكمفرماست اما عدم امنيت از آنـكه رابـطـه تـا چـه مـدت دوام خـواهـد آورد هر دو فرد را مايوس ميسازد. عشق رمانتيك.
صميميت و فقدان هوس و تعهد: علاقه.
هـوس و فـقـدان صـمـيـميـت و تعهد: عشق شيدايي.
تعهد و فقدان صميميت و هوس: عشق تو خالي و راكد.
هوس+صميميت+تعهد = عشق كامل و مطلوب.

شبگرد 06-12-09 23:40

غشق صدای فاصله هاست فاصله هایی که غرق ابهامند

حميد 06-12-10 14:57

عشق

عشق ايمان است و آنکه ايمانش کم است از عشق بهره چنداني نخواهد داشت .
به نظر من عشق يعني توانايي دوست داشتن تمام مظاهر هستي . يعني درک لحظات، يعني دوست داشتن آنچه که مي توان آنرا زيبا و مثبت ناميد و يعني زيبا ديدن و نيکو ديدن و مثبت ديدن نعمات پروردگار، پس يعني شکر پروردگار در هر لحظه زندگي و در نتيجه يعني رضايت از زندگي .
عشق "شوق" است.
عشق " شور" است.
عشق مادر هنر هاست و عشق آفريننده ي زيبايي هاست ."عشق" يأس را از وجود انسان به دور ميکند و افسردگي را که پايه بدترين بيماريهاي روانيست از بين ميبرد. بدخلقي، ترشرويي، کسالت،بي تفاوتي، ترس، بي ملاحظگي اينها همه در اثر عدم وجود عشق است . زيرا بزرگترين مصيبت در زندگي انسان اين نيست که بالا خره به انتهاي جاده مي رسد و مي ميرد بلکه اين است که او در طول مسيرش عشق را نمي شناسد. آنها که عشق را شناختند بيداراني هستند که از ميان انبوه بيشمار خفتگان ، سر بلند کرده ، راه را يافته و فروغي از حقيقت لايزال را عيان ديده و به آن پي برده اند. به نظر من عشق نيز آموختني است ، مثل هر هنر ديگري . عشق چيزي نيست که خود به خود و ناگهاني بوجود آيد . عشق يک آرزوي زيستن و پذيرفتن زندگي به صورت موهبتي عظيم است که به ما توانايي ايثار و بخشايش مي دهد . و بايد تلاشي باشد که با ذوق و تسليم و توکل و ايمان و سبک روحي و اميد آغاز شود. و البته يک فکر زماني تبديل به يک اعتقاد ميشود که مکرّر روي آن کار کرده باشيم .نه اينکه يک بار آنرا امتحان کنيم و عدم موفقيت اوليه را بهانه اي براي ترک آن قرار دهيم .

Armin 07-01-13 11:49

عشق یعنی استخوان و یک پلاک

سالها تنهای تنها زیر خاک

Armin 07-01-13 11:52

یک انتقاد از دوستان

تمام انچه که دوستان فرموده اند تماما کپی و پیست از سایتهای دیگر (به خصوص سایت مردمان ) بود.

آیا زمان آن نرسیده که به کپی رایت ارج بنهیم و یا حداقل اسم منبع را درج کنیم؟

امیدوارم دوستان این سخن بنده را به دل نگیرند

omega 07-01-27 01:55

ساندویجی که از دو طرف شروع میکنید به خوردنش وقت به هم میرسید که تموم شده

ساحل دریا 07-02-02 19:57

لغت عشق را نميشه تعريف كرد .چون اين لغت براي هر كس يك معنا داره پس به معناي واحدي از عشق نميتوان رسيد

شقايق 07-03-03 08:47

بازنوشت :

نگارنده ی نخستین : شبگرد (پست 1328)
عشق یعنی :


دوسش داری ..باید نگی...!!!!!! میذاره میره تا
بگی...؟؟؟!!!!!؟؟؟


: s31 :
: cry8 : : cry8 : : cry8 :

سورنا 07-03-06 19:19

بازنوشت :

نگارنده ی نخستین : شبگرد (پست 1413)
غشق صدای فاصله هاست فاصله هایی که غرق ابهامند


: cry8 : : cry8 : : cry8 :


زمان جایگاه شما با ساماندهی GMT +3.5 هم اکنون 04:44 می باشد.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
andishehaa@gmail.com